Browsing Category

@HighLight

คาถาการเจรจา ก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาการงานจะสำเร็จ

คาถาการเจรจา ภาวนากับน้ำ แล้วให้ใช้น้ำนั้นล้างหน้าตอนเช้าก่อนออกจากบ้านไปติดต่อเจรจาการงานเรื่องสำคัญ