คาถามนต์รัก สวดภาวนา หรือใช้เสกกับช่อดอกไม้ ให้กับคนที่คุณรัก

คาถามนต์รัก  ก่อนจะไปไหนกับคนที่คุณรัก ควรสวดภาวนา หรือใช้เสกกับช่อดอกไม้ แล้วมอบให้กับคนที่คุณรัก

 

โอม นะ ปะ โร รันนะขุเภติ

พุทธัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

ธัมมัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา

สังฆัง สะระติ จิตตัง สมาคะมา