คาถาให้คนรักโทรหา

เป็นคาถาความรัก ให้คนรักกลับมาโดยให้เขียนชื่อเราและคนที่เรารัก ลงบนกระดาษเล็กๆ แล้วภาวนา ดังนี้

นามานังสะมาโล ยุตตัดโถ ยุตตัดถะ นากาโร โหติ

สัมภโว อนุปะทิฏฐานัง วุตตะโยคะโต นะธา นะธา

หิตังเทวัง นะระเท เอหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกติ นะมามิสุคะชิตังฯ