พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชษฐ์ มเหธิศักดิ์ ปูชะนียชยันตะโคดบรมศาสนา

พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชษฐ์ มเหธิศักดิ์ ปูชะนียชยันตะโคดบรมศาสนา อนาวรญาณ  เป็นพระอารามหลวง ที่มีประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศนิยมไปสักการะบูชากันตลอดทั้งปี

พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชษฐ์ มเหธิศักดิ์ ปูชะนียชยันตะโคดบรมศาสนา อนาวรญาณ  วัดชนะสงคราม  เป็นพระอารามหลวงอีกหนึ่งวัดที่มีประชาชนทั้งไทยและต่างประเทศนิยมไปสักการะบูชากันตลอดทั้งปี เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก  หากท่านใดต้องการมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง ให้ไปไหว้พระวัดชนะสงคราม โดยไหว้พระประธานใบโบสถ์และรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวัง บวรมหาสุรสิงหนาถ (บุญมา) ผู้นับถือความซื่อสัตย์ ซึ่งในการบนบานนั้นแล้วแต่ท่านจะตั้งใจอธิฐานจิต พรที่ขอจะประสบความสำเร็จสัมฤทธิผลตามที่ประสงค์