การอธิษฐานจิต อธิษฐาน เพื่อขอให้ชีวิตราบรื่น

การอธิษฐานจิต อันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา รับเครื่องสักการะได้จัดถวายว่าลูกเคยบนบานศาล   ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จ

 

การอธิษฐานจิต เพื่อให้ชีวิต ราบรื่นเพราะอาจเคยบ่นบานที่ไหนแล้วลืมแก้  ดังนั้น ท่านสามารถสะเดาะเคราะห์ปลดกรรมได้ดังนี้ ท่านจงบอกชื่อนามสกุลท่าน แล้วกล่าวต่อว่า ข้าพเจ้าขออันเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเป็นประธานและสักขีพยาน ตลอดทั้งอันเชิญเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขา ให้มารับเครื่องสังเวยเครื่องสักการะที่ลูกได้จัดถวายให้แล้วในวันนี้เนื่องจากว่าลูกเคยบนบานศาล   มานานแล้ว ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ก็ดี ทั้งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม ก็ขออันเชิญให้มารับเครื่องแก้บนทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเทอญ